fbpx

Naudojimosi sąlygos

Sveika mityba – geros savijautos pagrindas visais gyvenimo etapais.  Tikiuosi kad “Vaikų mityba” svetainė bus įdomi ir naudinga Jums siekiant savo tikslų!

Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimosi sąlygas bei privatumo politiką prieš pradedant naudotis svetaine.

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Šių naudojimosi sąlygų (toliau vadinama – „Naudojimosi sąlygos“) nuostatos taikomos šiai, UAB “Valgau sveikai”, kurios buveinės adresas Alytaus g. 22, LT-02117 Vilnius, Lietuva, ir kuriai Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre suteiktas juridinio asmens kodas 303128517, interneto svetainei.

1.2. Naudojimosi sąlygos reguliuoja teisinius santykius tarp visų interneto svetainės http://vaikumityba.lt vartotojų (toliau – Vartotojas) ir svetainės savininkės UAB „Valgau sveikai“, kylančius Vartotojui naudojantis svetainėje pateikiama informacija bei teikiamomis paslaugomis.

1.3. Vartotojas yra asmuo, norintis peržiūrėti informaciją vaikumityba.lt svetainėje, prisiregistravęs šioje svetainėje ar kokia kita forma naudojantis šią svetainę. Prisijungdami prie vaikumityba.lt svetainės ir/ar naudodamiesi informacija ar paslaugomis, teikiamomis šioje svetainėje arba per ją, Jūs sutinkate laikytis šių Naudojimosi sąlygų.

1.4. Gavusi nusiskundimą ar kuomet Vartotojas bet kokiu būdu ir forma pažeidžia šias Naudojimosi sąlygas, UAB „Valgau sveikai“ turi teisę vienašališkai (be įspėjimo) apriboti/panaikinti Vartotojo galimybę naudotis vaikumityba.lt svetaine, ištrinti/panaikinti bet kurią Vartotojo patalpintą informaciją.

2. Naudojimosi interneto svetaine bei paslaugomis apribojimai

2.1. Vaikumityba.lt neduoda nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų ar patvirtinimų, jog informacija, pateikiama šioje svetainėje arba per šią svetainę, yra tiksli, išsami ar atnaujinta. Informacija, esanti svetainėje, gali būti pakeista arba pašalinta iš jos be išankstinio įspėjimo.

2.2. Vaikumityba.lt neteikia patvirtinimų ar garantijų, kad ši svetainė ir/ar paslaugos, teikiamos per svetainę, funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių.

2.3. Vaikumityba.lt svetainėje pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma patarimu arba reikalavimu, arba bet kokio paslaugų teikėjo rekomendacija, nebent UAB „Valgau sveikai“ aiškiai praneša priešingai.

3. Autorių teisės ir prekių ženklai

3.1. UAB „Valgau sveikai“ ir, jei aiškiai pabrėžta, tretieji asmenys išsaugo nuosavybę, autorių teises © ir visas kitas nematerialines teises į svetainę. Visos teises yra saugomos visose šalyse. Viso svetainės turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai savininkas, autorių teisių ar kitų nematerialinių teisių turėtojas suteikia leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui.

3.2. Turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis. Svetainėje esantys straipsniai, prekių ženklai bei logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

3.3. Vaikumityba.lt svetainėje vykstančių diskusijų forumų, pokalbių svetainių, debatų ir pan. vartotojai turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises, arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu teisėtu būdu. Vartotojas, kuris pateikia medžiagą, kada ir kai tokia medžiaga pateikiama, laikomas davusiu sutikimą, kad UAB „Valgau sveikai“ elektroniniu būdu ar kitaip saugotų, platintų ir publikuotų tokią medžiagą.

3.4. Paskelbdamas vaikumityba.lt svetainėje savo nuotraukas, receptus ar kitus asmeninius kūrinius, vartotojas suteikia UAB „Valgau sveikai“ teisę neatlygintinai ir be atskiro Vartotojo sutikimo naudoti tokią informaciją bet kokiu būdu, tikslais ir forma, įskaitant (bet neapsiribojant) publikavimą kituose viešuose informacijos šaltiniuose, nenurodant vartotojo autorystės.

4. Nuorodos

4.1. Kai vaikumityba.lt pateikia tekstines nuorodas į trečiųjų asmenų svetaines, tokios nuorodos nėra vaikumityba.lt kokybės patvirtinimas dėl jokių produktų ar paslaugų, teikiamų tokiuose svetainėse arba per juos. Tokių nuorodų naudojimas yra išskirtinai Jūsų rizika ir vaikumityba.lt neprisiima jokios atsakomybės už tokių svetainių turinį, naudojimą ar pasiekiamumą. vaikumityba.lt netikrina tokių svetainių turinio teisingumo, tikslumo, pagrįstumo, patikimumo ar išsamumo.

4.2. Visi duomenys, į kuriuos pateikiamos nuorodos iš vaikumityba.lt svetainės, turi būti atidaromi atskirame lange ir negali būti pateikiami susiejant juos su bet kurio kito svetainės prekės ženklu ar logotipu, jeigu su vaikumityba.lt raštu nėra susitarta kitaip.

4.3. Vartotojams draudžiama vaikumityba.lt svetainėje bet kokiu būdu ir forma, tiesiogiai ar netiesiogiai pateikti bet kokio pobūdžio reklamą (reklaminę medžiagą), naudoti necenzūrinius žodžius, keiksmažodžius, įžeidimus ir pan.

4.4. Vartotojai įsipareigoja netalpinti komentarų, medžiagos ir nebendrauti tokiu būdu, kad tai pažeistų bet kokias teisės aktų nuostatas. Įskaitant bet neapsiribojant šiuo Vartotojams vaikumityba.lt svetainėje draudžiama:
• Žeminti asmens garbę, orumą, kenkti dalykinei asmens reputacijai ar kitiems teisėtiems interesams;
• Kurstyti neapykantą/karą, tyčiotis, niekinti, kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su asmeniu/asmenimis dėl jo (jų) lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, ir kt.;
• Pateikti tikrovės neatitinkančią/žinomai melagingą, netikslią, šališką informaciją;
• Pateikti informaciją, skatinančią/reklamuojančią/palankiai vaizduojančią alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, psichotropinių medžiagų vartojimą, taip pat bet kokios kitos formos alkoholinių gėrimų, tabako gaminių ir/ar psichotropinių medžiagų reklamą;
• Pateikti informaciją, turinčią pornografijos elementų;
• Rašant komentarus, bendraujant prisistatyti/apsimesti kitu asmeniu.

5. Asmens duomenys

5.2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis vaikumityba.lt sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

5.1. UAB „Valgau sveikai” turi teisę tvarkyti ir naudoti registracijos metu ar vėliau Vartotojo pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Naudojimosi sąlygose ir privatumo politikoje nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

5.2. Vartotojas patvirtina, kad pateikia savo duomenis vaikumityba.lt svetainėje savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys, būtų saugomi ir tvarkomi vaikumityba.lt duomenų bazėje 10 metų.

5.3. UAB „Valgau sveikai” rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui įstatymo numatyta tvarka.

5.4. UAB „Valgau sveikai” naudos Asmens duomenis šios svetainės bei susijusių įmonės paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.

5.5. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Naudojimosi Sąlygomis, patvirtina, kad jis suteikia UAB „Valgau sveikai“ teisę siųsti Vartotojui informacinius pranešimus bei komercinius pasiūlymus.

5.6. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai UAB „Valgau sveikai“ el.paštu registracija@sulieknek.lt arba atsisakydamas naujienlaiškio jame pateikta forma. Taip pat Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą UAB „Valgau sveikai“ valdyti ir naudoti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir naudoti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimo valdyti ir naudoti Kliento Asmens duomenis davimas ar atšaukimas negalioja atgal į praeitį.

5.7. UAB „Valgau sveikai“ neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Naudojimosi sąlygose, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

6. Mokamos paslaugos

6.1. Vartotojas vaikumityba.lt svetainėje už tam tikrą mokestį gali užsisakyti įvairias paslaugas – primaitinimo planus,  e-knygas, vaizdo įrašus ir dovanų kuponus. Paslaugų kainos ir apmokėjimo sąlygos yra nurodomos užsakant konkrečias paslaugas.

7. Atsakomybės apribojimas

7.1. Šios svetainės turinys pateikiamas pagal „kaip yra” ir „kiek prieinama” principus. UAB „Valgau sveikai” neteikia jokių garantijų dėl šio svetainės ar jo turinio.

7.2. UAB „Valgau sveikai“ neatsako už jokias išlaidas, žalą ar kitokius nuostolius (tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius, atsirandančius kaip pasekmė, baudinius ar pavyzdinius nuostolius), atsirandančius bet kuriuo būdu iš prisijungimo prie svetainės arba naudojimosi svetaine, net ir tuo atveju, jei UAB „Valgau sveikai” galėjo žinoti apie svetainės ar jos turinio trūkumus.

7.3. Kursuose, primaitinimo planuose, e. knygose bei pridedamoje medžiagoje pateikta bet kokia informacija, taip pat informacija, pateikta bet kokia forma (žodžiu, raštu ir pan.) turi būti laikoma rekomendacija, kurios rezultatas yra individualus ir priklausantis ne tik nuo mitybos pokyčių, bet ir nuo Vartotojo asmeninių veiksmų bei kitų aplinkybių. Klientas supranta ir patvirtina, kad jam yra žinoma, jog pateikta informacija bei rekomendacijos gali turėti kitokį individualų galutinį poveikį (efektą) nei yra siekiama. Taip pat įspėjame, kad jei turite jus prižiūrinčių gydytojų rekomendacijas pirmiausia būtina laikytis jų ir tik tuomet šioje medžiagoje pateikiamų rekomendacijų. Kilus klausimams rekomenduojame kreiptis į UAB „Valgau sveikai“ darbuotojus, jog galėtų jus nukreipti tinkama linkme.

7.4. UAB „Valgau sveikai” negarantuoja, kad Vartotojui per nustatytą laikotarpį pavyks pasiekti pasirinktų tikslų dėl individualių organizmo savybių.

7.5. UAB „Valgau sveikai” neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims vadovaujantis bet kuria svetainėje pateikiama medžiaga.

7.6. UAB „Valgau sveikai” neatsako dėl svetainės veiklos sutrikimų, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių UAB „Valgau sveikai” negali kontroliuoti.

7.7. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą. Vartotojas įsipareigoja: 1) saugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys; 2) nedelsdamas pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas naudotis Svetaine, jei jis tapo žinomas tretiesiems asmenims. UAB „Valgau sveikai” neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

8. Slapukai

8.1. Vaikumityba.lt svetainėje yra slapukai. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį Jūsų aplankyta svetainė išsaugo Jūsų kietajame diske. Tekstinis failas talpina savyje informaciją ir, greta kitų dalykų, yra naudojamas lankytojo naudojimosi atitinkamu svetaine palaikymui.

8.2. Yra dviejų tipų slapukai. Pirmas tipas, kuris vadinamas ilgalaikiais slapukais, išsaugo failą Jūsų kietajame diske tam tikram laikotarpiui. Vaikumityba.lt naudoja ilgalaikius slapukus, siekdamas stebėti lankytojų navigaciją svetainėje bei rinkti statistinius duomenis.

8.3. Kitas slapukų tipas, kuris vadinamas seanso slapukais, saugomas tik laikinai tuo laikotarpiu, kai Jūs naršote svetainėje. Siekdami naudotis vaikumityba.lt interneto svetaine, Jūs turite sutikti su seanso slapukų naudojimu. Seanso slapukai išnyks, kai Jūs išeisite iš vaikumityba.lt interneto svetainės arba išjungsite Jūsų naršyklę.

8.4. Jei Jūs nesutinkate priimti slapukų, Jūs galite pakeisti Jūsų naršyklės (Internet Explorer, Chrome ir kt.) apsaugos nustatymus. Jūs galite pasirinkti neleisti naudoti ilgalaikių slapukų be jokios įtakos svetainės funkcionalumui.

9. Pinigų grąžinimas ir sutarties nutraukimas

9.1. Pinigų grąžinimas už įsigytą, tačiau nepatikusią arba lūkesčių nepatenkinusią paslaugą, nevykdomas, remiantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį. Tai reiškia, kad gavus mitybos planą, e-knygą ar įrašą paslauga yra laikoma pilnai suteikta ir pinigų grąžinimas nėra galimas.

9.2 Už seminarus, kursus ar mokymus iš anksto sumokėti pinigai elektroniniu būdu ar grynais yra prilyginama bilieto įsigijimui. Pirkėjai neturi teisės atsisakyti sutarties (t.y. bilieto pirkimo sutarties) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnį. Dėl šios priežasties kiekvieną kartą prieš įsigyjant kursus apsvarstykite, ar galėsite dalyvauti seminaruose, įvertindami datą, laiką, vietą ir kitas sąlygas. Nesudalyvavus seminaro ciklo atskiruose paskaitose jos nėra kompensuojamos kitais seminarais.

9.3 Atšaukus paslaugų teikimą ir/ar iš esmės pakeitus jų teikimo sąlygas UAB „Valgau sveikai“ padarys visos sumos grąžinimą į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo įvykdytas mokėjimas per 10 darbo dienų.

9.4 Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko, UAB „Valgau sveikai“ turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas, panaikinti bilietą ar užsakymą ir grąžinti asmeniui jo sumokėtą sumą. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta per daug, Bendrovė asmens prašymu grąžina asmeniui pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai UAB „Valgau sveikai“ asmuo yra pateikęs savo banko ir sąskaitos rekvizitus, UAB „Valgau sveikai“ turi teisę šią sumą grąžinti asmeniui ir nesulaukusi jo prašymo.

9.6. Dovanų kuponas galioja 12 mėnesių nuo jo įsigijimo dienos, nebent dovanų kupone nurodyta kitaip. Dovanų kupono galiojimo terminas nurodytas ant Dovanų kupono, nepanaudota Dovanų kupono vertės dalis negrąžinama. Vienu Dovanų kuponu mokėti galima tik vieną kartą, po to kuponas anuliuojamas. Atsižvelgiant į tai, pirkdamas Dovanų kuponą, asmuo sutinka su jame nurodytomis sąlygomis, jog kuponas yra negrąžinimas, taip pat ir su nurodytu jo galiojimo terminu, todėl Dovanų kupono turėtojui praleidus jame nurodytą terminą, paslaugų teikėjo prievolė pasibaigia. Tokiu atveju UAB „Valgau sveikai“ gali (bet neprivalo) pratęsti galiojimo terminą tik geranoriškai susitarus. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Dovanų kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis. UAB „Valgau sveikai“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Dovanų kupono naudojimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje sulieknek.lt, tačiau Vartotojui taikomos Dovanų kupono įsigijimo metu galiojusios taisyklės. Dovanų kuponas negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiamas į naują (pametus ar kitaip praradus) ar keičiamas į grynuosius pinigus, išskyrus pirkėjo teisę atsisakyti nuotoliniu būdu įsigyto Dovanų kupono (t.y. Dovanų kupono pirkimo sutarties) per 14 dienų nuo jo įsigijimo dienos, jei paslauga per tą laiką nėra suteikta. Dovanų kuponu negali būti apmokamas joks kitas dovanų kuponas.

10. Naudojimosi sąlygų keitimas

10.1. Kadangi vaikumityba.lt svetainė ir paslaugos nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, UAB „Valgau sveikai“ turi teisę vienašališkai pakeisti šias Naudojimosi sąlygas.

10.2. UAB „Valgau sveikai“ praneš Vartotojui apie Naudojimosi Sąlygų pakeitimus paskelbdama apie tai šioje svetainėje. Naudojimosi sąlygų pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo svetainėje dienos.

10.3. Naudodamasis Svetaine po to, kai įsigalios Naudojimosi sąlygų pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

11. Taikoma teisė ir jurisdikcija

11.1. Šiai svetainei ir jo Naudojimosi sąlygoms taikoma bei jie yra aiškinami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

11.2. Visi ginčai, kylantys iš ar susiję su šiomis Naudojimosi sąlygomis, priklauso išskirtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

11.3. Visi tarp Vartotojo ir UAB „Valgau sveikai“ kilę nesutarimai dėl šių Naudojimosi sąlygų vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Taigi pirmiausia kreipkitės asmeniškai info@vaikumityba.lt arbatel 861477992. Esu tikra, kad rasime kompromisą.

11.4 Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal UAB “Valgau sveikai” buveinės vietą. Prašymą/skundą dėl interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite:
– pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai
– interneto svetainėje www.vvtat.lt
– VVTAT teritoriniams padaliniams apskrityse http://www.vvtat.lt/index.php?470187665)
– užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

11.5. Naudojimosi sąlygos įsigalioja nuo to momento, kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su jomis ir galioja visą santykių tarp Vartotojo ir UAB “Valgau sveikai” laiką. Vartotojas turi teisę nutraukti teisinius santykius su UAB “Valgau sveikai” bet kuriuo metu, tačiau tik įvykdęs visas savo pareigas pagal šias Naudojimosi sąlygas.

_______________
© UAB „Valgau sveikai“. Naudojimosi sąlygos.